Bezpieczne usuwanie azbestu

Demontaż azbestu

Szkolenie w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

I. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie słuchaczom kursu wystarczających informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania tych prac.

Czas trwania szkolenia:

 • 6 godzin edukacyjnych.

Program szkolenia obejmuje między innymi n/w zagadnienia:

 1. Bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem – obowiązujące uregulowania prawne.
 2. Wyroby azbestowe oraz metody identyfikacji materiałów zawierających azbest, procedury postępowania przy ich demontażu i usuwaniu.
 3. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami przy materiałach zawierających azbest .
 4. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane przy pracach związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 5. Zasady bhp przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest w tym szczególnie: oznakowanie miejsca pracy, stosowanie środków ochrony układu oddechowego, środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie metod ograniczających emisję pyłów do środowiska.
 6. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej dotyczące osób wykonujących prace w kontakcie z materiałami zawierającymi azbest.

II. SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, odpowiedzialnych za przestrzeganie procedur bezpiecznego wykonywania tych prac.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie słuchaczom kursu wystarczających informacji dotyczących organizowania i nadzorowania i prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Czas trwania szkolenia:

 • 6 godzin edukacyjnych.

Program szkolenia obejmuje między innymi n/w zagadnienia:

 1. Bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem – obowiązujące uregulowania prawne.
 2. Wyroby azbestowe oraz metody identyfikacji materiałów zawierających azbest, procedury postępowania przy ich demontażu i usuwaniu.
 3. Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami przy materiałach zawierających azbest .
 4. Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane przy pracach związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.
 5. Zasady bhp przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest w tym szczególnie: oznakowanie miejsca pracy, stosowanie środków ochrony układu oddechowego, środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie metod ograniczających emisję pyłów do środowiska.
 6. Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej dotyczące osób wykonujących prace w kontakcie z materiałami zawierającymi azbest.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185