Obsługa w zakresie BHP

OBSŁUGA  PRACODAWCÓW W ZAKRESIE BHP i P.POŻ

I. Wykonywanie obowiązków zakładowej służby bhp:
Oferujemy Państwu wykonywanie zadań zakładowej służby BHP na podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.
Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109/1997 poz. 704 r z poź.zm.).

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy (tzw.outsourcing)
 • zleceń doraźnych (jednorazowych)
   

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi :

 • szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny bhp)
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje
 • przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowych dotyczących wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze „do” i „z” pracy
 • prowadzenie:
  • rejestrów wypadków przy pracy,
  • rejestrów podejrzeń o choroby zawodowe,
  • rejestrów zachorowań na choroby zawodowe,
  • rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • sporządzanie zakładowych tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • asysta przy kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną
 • przygotowywanie dla pracodawcy propozycji dotyczących zakresu i częstotliwości pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowiskach pracy
 • asysta przy podczas wykonywania pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowiskach pracy
 • przygotowywanie dla pracodawcy ofert przeprowadzenia w/w pomiarów przez różnych wykonawców
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP
   

II.Wykonywanie obowiązków zakładowego inspektora ochrony przeciwpożarowej:

 • przeprowadzanie okresowych audytów w zakresie stanu p.poż.
 • przeprowadzanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • przeprowadzanie ćwiczeń w zakresie stosowania podręcznych środków gaśniczych
 • nadzorowanie okresowych badań gaśnic i hydrantów wykonywanych przez konserwatora sprzętu p.poż.
 • nadzorowanie oraz inicjowanie zakupów znaków ochrony p.poż.
 • sygnalizowanie pracodawcy stwierdzonych niedociągnięć w zakresie ochrony p.poż.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185