Instrukcje BHP i P.POŻ.

INSTRUKCJE BHP I P.POŻ. ORAZ INSTRUKCJE EKSPLOATACJI

Na zlecenie pracodawców wykonujemy:

 • stanowiskowe instrukcje bhp,
 • instrukcje bhp dot. bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • instrukcje dotyczące transportu i magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • instrukcje transportu wewnątrzzakładowego,
 • instrukcje wykonywania ręcznych prac transportowych,
 • instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych, między innymi: kotłowni / gazowych, olejowych, elektrycznych, trafostacji, sprążarek, pomp, wentylatorów i ssaw, urządzeń klimatyzacji, urządzeń transportu bliskiego (suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, dźwigi itd.),
 • instrukcje i inne opracowania dot. czynników biologicznych w środowisku pracy, między innymi:
  • instrukcje bhp dot. eksploatacji oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, składowisk odpadów niebezpiecznych, sortowni odpadów komunalnych, itd.,
  • instrukcje dot. postępowania w oczyszczalni ścieków, na składowisku odpadów, przychodni, szpitalu, domu pomocy społecznej z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • Instrukcje dot. postępowania w oczyszczalni ścieków, na składowisku odpadów, przychodni, szpitalu, domu pomocy społecznej z obuwiem roboczym, odzieżą roboczą i ochronną, środkami ochrony indywidualnej skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • instrukcje dotyczące zasad i metod ochrony pracowników oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, w tym także podczas prac konserwacyjno-remontowych - przed narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • instrukcje pierwszej pomocy przedlekarskiej dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów,
  • plany postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia,
  • wykaz szkodliwych czynników biologicznych występujących w zakładzie,
  • rejestry prac podczas których pracownicy są narażeni na oddziaływanie szkodliwych czynników biologicznych;
  • rejestry pracowników zakładu narażonych w zakładzie na oddziaływanie szkodliwych czynników biologicznych,
 • instrukcje i inne opracowania dot. czynników chemicznych w środowisku pracy, między innymi:
  • instrukcje transportu, rozładunku i magazynowania środków chemicznych,
  • instrukcje bhp dot.ochrony pracowników przed działaniem czynników chemicznych na stanowiskach pracy,
  • instrukcje bezpiecznego stosowania czynników chemicznych na stanowiskach pracy,
  • instrukcje stosowania preparatów i mieszanin chemicznych podczas dezynfekcji maszyn i urządzeń,
  • instrukcje bezpiecznego sporządzania roztworów roboczych substancji chemicznych,
 • instrukcje p.poż.,
 • instrukcje dot.wyposażenia zakładu pracy w podręczny sprzęt gaśniczy.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185