Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:

Oferujemy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Przeprowadzamy też aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest na podstawie najnowszych przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

Sporządzane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dostosowujemy do specyfiki zakładu.Sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innym obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn.zm).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera też plany graficzne wszystkich kondygnacji.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków... w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego wymaga się by zawierały one plany obiektów, obejmujące usytuowanie obiektów, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych. Opracujemy procedury ewakuacyjne, wykonamy plany ewakuacyjne zawierające informacje o:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zaworu głównego instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Koszt sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz koszt aktualizacji jest ustalany w umowie ze Zleceniodawcą.

Wykaz Zleceniodawców dla których opracowaliśmy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:

 1. Mondi Packaging Paper Świecie S.A. - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla magazynu automatycznego papieru PM-7
 2. Mondi Packaging Paper Świecie S.A. - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla centralnego magazynu papieru + magazyn papieru nr 1
 3. Mondi Packaging Paper Świecie S.A.  -instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla magazynu papieru nr III
 4. Mondi Packaging Paper Świecie S.A. - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla centralnego magazynu papieru + magazyn papieru nr IV i V
 5. Piekarnia-Ciastkarnia, 86-342 Lisnowo
 6. Szkoła Podstawowa Płąchawy, 87-214 Płużnica
 7. Szkoła Podstawowa Wiewiórki, 87-214 Płużnica
 8. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - budynek aministracji
 9. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - kotłownia gazowo-olejowa przy ul.Tysiąclecia 8a
 10. Miejski Zakładu Energetyki Cieplnej,Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – kotłownia gazowo-olejowa przy ul.Gen.St.Pruszyńskiego 43
 11. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie – oczyszczalnia ścieków przy ul.Gen.St.Pruszyńskiego 52
 12. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul.Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185