Kursy dla palaczy c.o.

KURSY DLA PALACZY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nazwa kursu:

 • Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia palacza kotłów parowych i/lub wodnych centralnego ogrzewania opalanych paliwem płynnym, gazem lub paliwem stałym/węgiel, koks, miał węglowy, słoma, pellety.

Uprawnienia, które otrzymuje absolwent kursu:

 • Zaświadczenie kwalifikacyjne ”D”/dozór/ i/lub „E”/eksploatacja/ w w/w zakresie. Zaświadczenie słuchacz otrzymuje po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wymaganie stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;

Ważność uzyskanych uprawnień:

 • Uprawnienia zachowują ważność przez 5 lat.

Ramowy program kursu:

 • przepisy i wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki energetycznej,
 • przepisy o dozorze technicznym,
 • organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych,
 • obowiązki palacza kotłów c.o.
 • wybrane wiadomości z techniki cieplnej,
 • armatura i materiały,
 • schemat instalacji c.o.,
 • woda w gospodarce cieplnej,
 • kotły parowe i wodne - ogólne wiadomości,
 • eksploatacja kotłów,
 • sieci i instalacje cieplne,
 • przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody,
 • paliwa stałe, paliwa ciekłe,paliwa gazowe, aparatura kontrolno pomiarowa,
 • BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza kotłów c.o.
 • instrukcja eksploatacji kotłów c.o.
 • ochrona p.poż,
 • pierwsza pomoc przedlekarska

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185